تماس/ له مونږ سره اړيکه


حتمی معلومات د * په علامه په نښه شویدي .