د کتاب نوم: مومیز ښار/ لیکونکی: ذبیح مهدي/ ژباړونکی: فاضل احمد اوریا

د مومیــز غرونــو پــه لمــن او د اوبــو پــه رنــګ د انځورشــوي اســمان تــر لانــدې، د ښــکلي
موســم او ښایســته هــوا لرونکــی یــو ښــار و. د دغــه ښــار مهربــان خلــک، شــنه بڼونــه،
لــه اوبــو ډک ســیند او پــه ځانګــړې توګــه بیــا د هغــه مســت او ګلالــي ماشــومان د نــورو
ښــارونو پــه منــځ کــې مشــهور وو.
د مومیــز ښــار د وګــړو پــر شــونډو تــل مســکا پرتــه وه او ژونــد یــې پــه خوشــحالۍ تېرېــده.
نانــوای (ډوډۍ پخوونکــي) هڅــه کولــه تــر ټولــو ښــې ډوډۍ پخــې کــړي، هټــۍوال تــر ټولو
غــوره خوراکــي توکــي پلــورل او د خــوږو پخلنځــي، ماشــومانو تــه کلچــې ډالــۍ کولــې.

۳۲ دانلود

ددې کتابونو د هريوه په برابرولو باندې پنځه ډالره لګول شويدي. تاسې کولی شی همدا مبلغ اويا ترهغه زيات له ګهواره سره مالي مرسته وکړی. د پورتنۍ تڼۍ په کليک کولو سره تاسو کولی شی د خپلې خوښې کتاب په وړياتوګه داونلود کړی، او يا د کتاب د لګښت د تاديي لپاره د ګهواره سره د مالي مرستې برخې ته ولاړشی.