خوبیولی ایږه/ ژباړه او شعر منیر احمد

زه په ونو پورته کیږم
او په څانګو خورم ټالونه

خو په ټولو نعمتو کې
ډیر می خوښ دي دا خوبونه

۲۱۰ دانلود

ددې کتابونو د هريوه په برابرولو باندې پنځه ډالره لګول شويدي. تاسې کولی شی همدا مبلغ اويا ترهغه زيات له ګهواره سره مالي مرسته وکړی. د پورتنۍ تڼۍ په کليک کولو سره تاسو کولی شی د خپلې خوښې کتاب په وړياتوګه داونلود کړی، او يا د کتاب د لګښت د تاديي لپاره د ګهواره سره د مالي مرستې برخې ته ولاړشی.