پروانه او خبرې کوونکئ کتاب/ د حضرت وهریز لیکنه

یوه ورځ پروانه او مور یی په کور کې یوازې ؤ. د پروانې ورور ښوونځي او پلاریی کار ته تللي ؤ. مور یی هم باید د معاینې لپاره روغتون ته تللې وای. هغې پروانه له ځانه سره نه شوای بیولی ځکه چې ډاکټرانو ته یوازې هغه کسان ځي چې درملنې ته اړتیا ولري . نو له همدې کبله پروانه باید په کورکې پاتې وای.

۲۸۵ دانلود

ددې کتابونو د هريوه په برابرولو باندې پنځه ډالره لګول شويدي. تاسې کولی شی همدا مبلغ اويا ترهغه زيات له ګهواره سره مالي مرسته وکړی. د پورتنۍ تڼۍ په کليک کولو سره تاسو کولی شی د خپلې خوښې کتاب په وړياتوګه داونلود کړی، او يا د کتاب د لګښت د تاديي لپاره د ګهواره سره د مالي مرستې برخې ته ولاړشی.