How the Whale Got His Throat?

How the Whale Got His Throat?

  • Book Name: How the Whale Got His Throat?
  • Writer: Rudyard Kipling
  • Translator: Asadullah Shokouh
  • Painter & Designer: Amena Mousavi
  • Editor: Hazrat Wahriz
  • Publisher: Gahwara
  • Serial No: 1/45/66
  • Issue Date: 2020

قصه‌ای را که می‌خوانید، نوشته‌ی رودیارد کیپلینگ نویسنده‌ی انگلیسی است که در هند زندگی می‌کرد. وقتی بزرگ‌تر شدید، شاید کتاب‌های دیگر او را هم بخوانید. اما این قصه برای امروز شماست. در این قصه نام چند محله را در ایرلند و اروپا می‌خوانید که شاید به نظرتان عجیب و غریب باشد. اگر کودکان ایرلندی یا انگلیسی هم قصه‌ای را بخوانند که در مورد افغانستان است، تعجب می‌کنند وقتی به نام‌هایی مانند کوچه‌ی کاه‌فروشی، استالف یا جلریز روبه‌رو شوند؛ به این توجه نکنید. هان، یک گپ دیگر. دَور و برِ کشور ما دریا (بحر) نیست؛ به همین‌خاطر اصطلاحاتی را که به کشتیرانی و نام ماهی‌ها و زنده‌جان‌های دیگر مربوط می‌شود، مجبور هستیم از همزبانان دیگر خود قرض بگیریم؛ مثلاً ملوان- یعنی آن کسی که در کشتی کار می‌کند. ماهیِ خالمخالی نوعی ماهیِ است که تمام تنش پر از خال است. ماهی‌های دیگر را خود‌تان جستجو کنید. حتماً پیدا می‌کنید.

از کتاب لذت ببرید وتشکر که می‌خوانید.

How The Whale’s Got His Throat | Farsi (147 downloads)

Share this Post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

Comments

Leave a Reply