ترجمه‌ی داستان

خوانش داستان “لحظه‌ها”

پروانهٔ مغرور

افسانه‌ای از سارا دین ترجمه: حفصه حکیم با صدای آرزو آریاپور https://www.youtube.com/watch?v=mTXynb7jaSo&fbclid=IwAR1SrLA3LtySmy3H01ePG9K92eNj9mY9a4GG4fXNi7zMRzoDQXBMj7-yKuw

خوانش داستان “لحظه‌ها”

هانس کله پوک

افسانه‌ای از آندرسن با ترجمهٔ نادیه امیری با صدای آرزو آریاپور https://www.youtube.com/watch?v=ch1KHeAIQXg&t=80s&fbclid=IwAR14hf0tLkwOiSI7u5BLO54Muex2dK5WnQciZngjXd9lCwoHCvmSzjCXW68

صفحه‌ی 1 از 2 1 2