آلبومِ کودکانه‌ی یک قصه‌ی تازه/ هدیه رستگار

آلبوم موسیقی
آلبوم موسیقیِ «یک قصه‌ی تازه» که بیشترِ ترانه‌های آن را هدیه رستگار اجرا کرده است، از جانبِ خانواده‌ی رستگار به گهواره فرستاده شد تا از طریق وبسایت گهواره به گوشِ تمام کودکان افغانستان برسد. دست‌اندرکاران گهواره از این لطف و محبتِ خانواده‌ی رستگار قلباً سپاسگزارند.


______________


صلح لطفاً
صدا: هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___

زنگ مکتب
صدا: هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


مادرت صدقه‌ی سرت
صدا: وجیهه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


موش و پشک
صدا: هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


یک قصه‌ی تازه
صدا: وجیهه رستگار و هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


زندگی زیباست
صدا: هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


دنیا، دنیا، دنیا
صدا: هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


درسِ نو
صدا: هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


جوت نشو (جنگی نشو)
صدا: هدیه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

___


افغانستان نازنین
صدا: وجیهه رستگار، هدیه رستگار و فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۱۰

ذبیح مهدی