هانس کله پوک/هانس کریستین اندرسن/ترجمه نادیه امیری

هیچ کس تصور نمی‌کرد، هانس طالع این را داشته باشد که شاهدخت او را ببیند و بپسندد. حتی پدر و برادرانش هم او را جدی نمی گرفتند. برادرانش هم خواستگار شاهدخت هستند و هانس را حتی رقیب خود تلقی نمی کنند.
اما شاهدخت سلیقهٔ خاصی دارد.
 
mimkach