نقاشیِ کودکان

نقاشی‌های ارسال شده کودکان عزیز به گهواره برای مسابقه‌ی نقاشیِ «زندگی زیباست»