خوانش داستان “لحظه‌ها”

برای همه این اتفاق می افتد که گاهی از آن چه هست، راضی نباشد. بزرگ‌سال ها در طول زندگی بلد می شوند، با این موقعیت چه برخوردی داشته باشند. در قصه‌ای که می شنوید، به این مشکل در میان کودکان پرداخته شده است.

نویسنده: صاعقه

با صدای آرزو آریاپور

هدیه‌ای از گهواره و اطلس تی وی

حضرت وهریز