خوانش داستان “ارسلان می ترسد”

از لینک زیر قصهٔ «ارسلان می ترسد» را با کودکان تان بشنوید.

این قصه برای کودکان تا شش سال در نظر گرفته شده است.

حضرت وهریز