برنامه‌ی محور تلویزیون طلوع

دراین برنامه جمال ناصر فرهمند در باره‌ی ایجاد صفحه‌ی انترنیتی گهواره برای نشر کتاب‌های ویژه‌ی کودکان با نوید صدیقی، معاون گروه گهواره بحث کرده است.

دراین برنامه جمال ناصر فرهمند در باره‌ی ایجاد صفحه‌ی انترنیتی گهواره برای نشر کتاب‌های ویژه‌ی کودکان با نوید صدیقی، معاون گروه گهواره بحث کرده است.
تماشای ویدئو