خوانش داستان “ارسلان می ترسد”

از لینک زیر قصهٔ «ارسلان می ترسد» را با کودکان تان بشنوید.

این قصه برای کودکان تا شش سال در نظر گرفته شده است.